Den kulturelle skolesekken

Om oss

For elever i Viken

Fotografi: Bildet viser tre skuespillere på en scene, to kvinner og en mann. Skuespillerne er kledd i gult, grønt og blått. I bakgrunnen kan skimtes scenografi.

En av våre aller viktigste arenaer for å møte barn og unge med teater med mening, verdi og kvalitet for nettopp dem.

Siden Unge Viken Teater (Akershus Teater), ble opprettet i 2002 har Den kulturelle skolesekken (DKS) vært en av våre aller viktigste arenaer for å møte barn og unge med teater med mening, verdi og kvalitet for nettopp dem.

 

Garantist for kvalitet og kompetanse

Unge Viken Teater har en naturlig plass i DKS i Viken. Side om side med andre profesjonelle aktører produserer vi scenekunst av høy kvalitet tilpasset det publikummet vi møter, og den arenaen vi skal spille på. Sammen med de frie gruppene, våre to søsterteatre i regionen og andre aktører sørger vi for et rikholdig scenekunstfelt i Viken DKS.

Unge Viken Teater er garantist for kvalitet, for gode produksjonsforhold for kunstnere, for kunnskapsoverføring og kompetansebygging i feltet. Gjennom omfattende utviklingsprosesser sørger vi for at ny dramatikk og ny scenekunst for barn og unge får god fødselshjelp, og at en rekke nyskapte forestillinger i DKS får det faglige fokuset, de ressursene og den tiden de trenger. Vi jobber med kvalitet, for kvalitet.

Fotograf Lars Opstad

Fotograf Morten Bendiksen

Samarbeid med frifeltet

Unge Viken Teater er opptatt av å opprettholde en løpende og god samtale om ordningen som sådan, og har som ambisjon å fortsatt være en av de viktigste leverandørene til ordningen også i fremtiden. For å få til det er vi avhengig av de beste ideene, de beste kunstnerne, og et bredt anlagt samarbeid med skapende krefter i hele landet. Derfor står samarbeide med frifeltet høyt i kurs hos oss, derfor jobber vi prosessorientert, og derfor er vi en utviklingsarena for fremtidens scenekunst i DKS.

 

Kunst som virkemiddel for sosialisering og identitetsbygging

Med DKS kommer kunsten på besøk i pedagogikkens lokaler. Kunst og pedagogikk har overlappende formål: Sosialisering, identitetsbygging og utvikling av mestringsevne. Virkemidlene, derimot, er forskjellige. Vi er opptatt av at kunsten skal angripe oppgaven med kunstens særskilte virkemidler og egenart.

Kunsten stiller spørsmålet: Hva vil det si å være menneske? Dette spørsmålet rommer de tre formålene nevnt over. Sosialisering: Hva vil det si å være meg blant de andre? Utvikling av mestringsevne: Hvordan skal jeg mestre mitt liv under mine omstendigheter? Identitetsbygging: Hvem er jeg og hvordan skal jeg definere meg selv?

 

Kunstfag versus kunstopplevelser

Det å delta i og skape kunst, og det å få oppleve kunst, er to unike og likestilte rettigheter. Kunstfagene i skolen handler om skapende arbeid, medvirkning, utvikling av ferdigheter og måter å uttrykke seg på. Den profesjonelle kunsten viser hva disse ferdighetene kan resultere i, og gir med sin presisjon og kompleksitet elevene viktig inspirasjon og nye perspektiver på livet.

 

Å skape undring

Vi heier på en skole som har tid til kunsten, fordi kunsten er menneskets skaperevne, og rommer vår evne til kompleks tenkning, vår åpenhet og vår vilje til å se hverandre. Kunsten pleier vår evne til undring. Kunsten stimulerer vår fantasi. Kunsten åpner opp spørsmål der vi var fanget i igjenlåste svar. Kunsten gjør oss til rikere mennesker, med et rikere, mer levende sjeleliv.

Scenekunsten har en viktig og naturlig plass i skolen.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater