Om Unge Viken Teater

Internasjonalt samarbeid

Vi bygger kompetanse på tvers av landegrensene.

Nordisk teater – fokus på ungt publikum

I løpet av 2023 ønsker Unge Viken Teater å samle tre teatre fra de nordiske landene som har til felles å lage teaterforestillinger for det unge publikummet.

De tre partnerne er forskjellige på hver sin måte, men deler alle en felles lidenskap og dedikasjon for å lage teaterforestillinger til det unge publikummet. Gjennom utveksling av erfaringer er målet å bygge kompetanse på tvers av landegrensene og styrke feltet og samarbeidet mellom teatre generelt som jobber med det unge publikummet. Og ved å bygge broer av kunnskap har vi som mål å styrke det nordiske nettverket, men også våre egne organisasjoner og våre veier videre.

Et annet svært viktig aspekt ved dette prosjektet er å forene krefter for å heve/styrke statusen for scenekunst skapt for det unge publikummet. Fremdeles i 2022, blir det å jobbe for denne målgruppen av mange vurdert til å ha lavere status (se kulturmeldinga) og man blir ofte nedprioritert når det kommer til finansiering.

Det overordnede målet med dette nettverket er å etablere en plattform som på sikt kan resultere i et større internasjonalt prosjekt. Allerede i løpet av 2023 ønsker vi å utforske ulike muligheter for fremtidig samarbeid og potensielt utvikle rammeverket for et slikt partnerskap.

Nettverkssamarbeidet er støttet med midler fra Nordisk kulturkontakt og deres nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur.

 

(EN) Nordic Theatre Focus on Young Audiences

During 2023 Unge Viken Teater wants to bring together three theatres from the Nordic countries whose joint focal point is creating theater performances for the young audience.

The three participating partners are different in many ways, but we all share a common passion and dedication to creating theater performances for the young audiences. Through in-depth exchange of experience, the aim is to build competence across the borders and strengthen the field and collaboration between theatres in general working with the young audiences. And by building bridges of knowledge, we aim to strengthen the Nordic network, but also strengthen our own organizations and our ways forward.

Another very important aspect of this project is to join forces to heighten/strengthen the status of performing arts for the young audiences. Still in 2022, working for this target group is by many considered to be rated lower in status and one is often given lower priority when it comes to financing.

The overall goal with this network is to establish a collaboration platform that can lead into a larger international project later. Already during 2023 we want to search for different opportunities of future collaboration and potentially develop the framework of such a partnership.

This network has received funding from the Nordic Council of Ministers’ Culture and Art Programme.

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater